Đối với công trình có chứa nhiều thiết bị điện, điện tử, viễn thông. Để chống sét cảm ứng (lan truyền) cần thực hiện các giải pháp sau đây:
1. Che chắn: Che chắn là giải pháp chủ yếu nhằm giảm ảnh hưởng do sóng điện từ. Có thể dùng các cấu trúc kim loại xây dựng để làm màn chắn. Tất cả các cấu trúc lưới có thể làm màn chắn. Để làm giảm ảnh hưởng của sóng điện từ tất cả các thành phần kim lại nối với nhau và nối với hệ thống đất. Có thể thực hiện các biện pháp như màn chắn ngoài, đi dây hợp lý, dùng cáp bọc hay cho cáp vào trong ống kim loại cho đường điện hay cáp thông tin. Nếu trong vùng bảo vệ có cáp bọc thì cần phải nối vỏ bọc với hệ thống chống sét ở hai đầu ranh giới vùng.
2. Kết nối: Kết nối giữa các thành phần kim loại làm giảm chênh lệch thế giữa chúng. Kết nối được thực hiện ở biên giới các vùng và ở trong vùng khi đó là những thành phần kéo dài. Việc kết nối với thiết bị được thực hiện theo dạng hình sao hay hình lưới.
3. Tiếp địa: Nhiệm vụ của hệ thống tiếp địa là thoát dòng sét (50% hoặc hơn) xuống đất. Phần còn lại sẽ lan truyền theo cáp vào thiết bị. Để không tạo điện thể nguy hiểm người ta tạo lưới dưới đất. Liên kết giữa tiếp đất và kết nối tạo nên hệ thống giảm thiểu điện thế chênh lệch giữa một điểm bất kỳ trong vùng công trình với thiết bị.
4. Lắp đặt thiết bị chống quá điện áp (SPD). Người ta đặt thiết bị tại điểm cắt các dạng dây ở biên giới các vùng. Được đặt để thoả mãn phân phối điện áp giữa chúng và tương ứng với sức chịu đựng của chúng và giảm thiểu xác suất làm hỏng thiết bị. Khuyến cáo điểm vào đường điện và điều khiển nối vào một dây và thiết bị chống quá áp đặt gần nhau. Thiết bị SPD đặt sao cho vùng 0 và 1 dòng sét lan xuống đất là chủ yếu.Phần SPD tiếp theo năng lượng dòng sét đã giảm. Xuất phát từ yêu cầu phối hợp cách điện của thiết bị điện và tính bền vững của thiết bị, mức điện áp SPD chọn nhỏ hơn max để tác động lên thiết bị luôn nhỏ hơn mức cho phép.

Hình 1 Kết nối thiết bị với Hệ thống kết nối

Hình 2. Hệ thống tiếp đất và kết nối
Một số thiết bị chống quá điện áp sét lan truyền được mô tả trong hình 3. Có nhiều dạng thiết bị trên thị trường và cần có các cơ quan kiểm duyệt của nhà nước để đánh giá chất lượng.

Hình 3a. Thiết bị chống sét đường nguồn


Hình 3b. Thiết bị chống sét đường tín hiệu