Các thiết bị điện, điện tử luôn là đối tượng cần được bảo vệ chống sét. Đặc biệt là ở khu vực có nhiều hoạt động dông sét.

Tư vấn miễn phí: gửi thông tin về thiết bị tới emai:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.