Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2024

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

Phap luat

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Vật lý Địa cầu phần đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động công nghệ; bảo vệ môi trường; đầu tư công và phòng chống tham nhũng lãng phí, khiếu nại tố cáo.

Viện Vật lý Địa cầu đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội đã thông qua năm 2019 và Luật hiện hành liên quan đến hoạt động công nghệ; bảo vệ môi trường; đầu tư côngphòng chống tham nhũng lãng phí, khiếu nại tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện. Chương trình hưởng ứng ngày phát luật Việt Nam năm 2019 bao gồm:

1. Triển khai và tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, đặc biệt là nội dung các luật được Quốc hội đã thông qua trong năm 2019; đồng thới tập trung, truyên truyền các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công nghệ; bảo vệ môi trường; đầu tư công; phòng chống tham nhũng lãng phí, khiếu nại tố cáo.

2. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức trong chủ động tìm hiểu, học tập và làm việc theo pháp luật.

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam là việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người dân nói chung và Viện Vật lý Địa cầu nói riêng. Viện Vật lý Địa cầu đã triển khai kế hoạch cụ thể nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, góp phần lan tỏa trong đời sống xã hội.

Dưới đây, các Luật được Quốc hội đã thông qua năm 2019 và Luật hiện hành liên quan đến hoạt động công nghệ; bảo vệ môi trường; đầu tư công; phòng chống tham nhũng lãng phí, khiếu nại tố cáo:

1. Các Luật được Quốc hội thông qua năm 2019

TT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày hiệu lực

File đính kèm

1

Luật Quản lý Thuế 2019

13/6/2019

01/7/2020

 Icon PDF

2

Luật Đầu tư công 2019

13/6/2019

01/01/2020

 Icon PDF

3

Luật Kiến trúc 2019

13/6/2019

01/7/2010

 Icon PDF

4

Luật Thi hành án hình sự 2019

14/6/2019

01/01/2020

 Icon PDF

5

Luật Giáo dục 2019

14/6/2019

01/7/2020

 Icon PDF

6

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ(sửa đổi)

14/6/2019

01/11/2019

 Icon PDF

7

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019

14/6/2019

01/01/2020

 Icon PDF

2. Các Luật hiện hành liên quan đến hoạt động công nghệ; bảo vệ môi trường; đầu từ công; phòng chống tham nhũng lãng phí, khiếu nại tố cáo.

TT

Tên Luật

File đính kèm

1

Luật Khoa học và Công nghệ

 Icon PDF

2

Luật Bảo vệ môi trường

 Icon PDF

3

Luật Đầu tư công 2019

 Icon PDF

4

Luật phòng chống tham nhũng

 Icon PDF

5

Luật Tố cáo

 Icon PDF

6

Luật Khiếu nại

 Icon PDF

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu

Famous saying

Science without religion is lame, religion without science is blind - Albert Einstein
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot
Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things - Elbert Hubbard
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere - Albert Einstein
Society lives by faith, and develops by science - Henri Frederic Amiel
Every science begins as philosophy and ends as art - Will Durant
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it - Albert Einstein
We should not teach children the sciences; but give them a taste for them - Jean Jacques Rousseau
It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature - Niels Bohr
All abstract sciences are nothing but the study of relations between signs - Denis Diderot
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results - Albert Einstein
In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last - Horace Walpole
The more I spent time on maths, the more excited I got - Maryam Mirzakhani
In order to shake a hypothesis, it is sometimes not necessary to do anything more than push it as far as it will go - Denis Diderot

Links

VAST E

MOST E

1957966
Today
Yesterday
This Week
This Month
242
305
547
1290

Server Time: 2024-03-05 18:56:08

We have 153 guests and no members online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Viện Vật lý Địa cầu 1957 - 2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel