Nghin cứu dng st v đề xuất cc giải php phng chống
Trang chủ  
Giới thiệu  
Nội dung nghin cứu  
Thiết bị nghin cứu dng st  
Về cc phương php phng chống st  
Thiết bị chống st  
Kiến thức phổ thng về dng st  
Quy tắc chống st bảo vệ con người  
Diễn đn  
Cơ sở dữ liệu về dng st  
Ti liệu tham khảo  
   

4. Phn tch số liệu lm r cơ chế hoạt động dng st trn lnh thổ Việt nam

4.1. Xy dựng phương php phn tch, viết cc phầm mềm đnh gi thng số hoạt động dng st, mối tương quan giữa cc nguồn số liệu.
4.2. Lm r vai tr cc nguyn nhn ảnh hưởng đến hoạt động dng st. 
4.3. Nghin cứu phn vng dng st theo khu vực, sự biến thin của n theo ma, theo năm. 

 

 

1.     C s d liu cc ti trc:

 

 

2.     S liu ngy gi dng mng li cc trm Kh tng quan trc b mt: ni dung chnh cc hp ng[1]

  • xem sot sa cc s liu ca cc trm, a ra cc thng k

  • sa trn bn

  • tnh hiu qu ca quan trc dng (xc xut pht hin)

  • b sung s liu cha c

  • hon thin phn mm

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     S liu synop, hnh th;

4.     S liu mng  trm ra a thi tit;

5.     Ngun s liu thu thp c qua v tinh TRMM.

6.     S liuk my NOAA, GOES;

7.     Mng my m phng in st tng hp t cc thit b EFM, ESID, LD-250, v thit b nh v st GP1;

 

 4.1. Xy dng phng php phn tch

 

4.2. Lm r vai tr cc nguyn nhn nh hng

 

4.3. Nghin cu phn vng dng st

 

 

 

 
Phng Vật l Kh quyển, Viện Vật l Địa cầu  Tel:  7562801  Fax: 8364696 Email: nxanh@ijp.ncst.ac.vn