Nghiên cứu dông sét và đề xuất các giải pháp pḥng chống
Trang chủ  
Giới thiệu  
Nội dung nghiên cứu  
Thiết bị nghiên cứu dông sét  
Về các phương pháp pḥng chống sét  
Thiết bị chống sét  
Kiến thức phổ thông về dông sét  
Quy tắc chống sét bảo vệ con người  
Diễn đàn  
Cơ sở dữ liệu về dông sét  
Tài liệu tham khảo  
   

Nội dung nghiên cứu

1. Thu thập các nguồn số liệu, công tŕnh nghiên cứu liên quan đến  dông sét bao gồm đánh giá tổng kết các kết quả thành tựu nghiên cứu trong và ngoài nước, thu thập số liệu khí hậu, số liệu lịch sử về ngày dông giờ dông của 160 trạm quan trắc khí tượng, các số liệu rada, thám không, vệ tinh, số liệu thiệt hại...

2. Tiến hành điều tra cơ bản đo đạc các thông số về dông sét:

2.1. Mật độ sét:
Tổ chức mạng lưới đo phóng điện sét trên mặt đất qua mạng lưới 9 trạm máy đếm sét.
2.2. Biên độ, độ dốc ḍng sét: Lắp đặt bộ đếm xung, bộ đo biên độ  và độ dốc ḍng sét trên một số các đường dây tải điện, các cột cao, các công tŕnh trọng điểm của các ngành Hàng không, Bưu chính viễn thông. 
2.3. Độ phản hồi vô tuyến của mây dông: Sử dụng các trạm rađa khí tượng và sân bay.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu về dông sét quản lư bằng hệ thông tin địa lư GIS:
Dựa trên các phần mềm quản lư cơ sở dữ liệu(CSDL), tiến hành thiết kế xây dựng CSDL về dông sét. Các nguồn số liệu sẽ được chỉnh sửa (số hóa nếu cần thiết) và được đưa vào cùng một phần mềm CSDL quản lư.

4. Phân tích số liệu làm rơ cơ chế hoạt động dông sét trên lănh thổ Việt nam

4.1. Xây dựng phương pháp phân tích, viết các phầm mềm đánh giá thông số hoạt động dông sét, mối tương quan giữa các nguồn số liệu.
4.2. Làm rơ vai tṛ các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động dông sét. 
4.3. Nghiên cứu phân vùng dông sét theo khu vực, sự biến thiên của nó theo mùa, theo năm. 

5. Thành lập các bản đồ liên quan đến hoạt động dông sét

6.  Đề xuất giải pháp pḥng chống thiên tai do dông sét gây ra

6.1. Lập website thực hiện công tác tư vấn. Truyền bá trên mạng internet về cách pḥng   chống sét, bảo vệ an toàn cho con người.

6.2.Nghiên cứu thiết bị pḥng chống sét.
6.3.Viết các phần mềm trong lĩnh vực pḥng chống sét. Xây dựng giao diện ba chiều công tŕnh cần  bảo vệ. Xây dựng phần tính toán vùng bảo vệ cho một số dạng kim thu sét đơn giản. Tính toán độ an toàn tránh sét đánh trực tiếp cho công tŕnh mọi độ cao và cấu trúc trong trường hợp sử dụng hệ kim thu sét đa dạng.Tính toán khoảng cách an toàn từ vật bảo vệ đến kim thu sét khi sét lan truyền qua không khí,  đất  hay mặt đất. Tính toán điện trở bộ phận tiếp đất.
6.4.Đề xuất các giải pháp pḥng chống cho các đối tượng cụ thể. Cụ thể cho một số công tŕnh, khu công nghiệp, khu dân cư theo nhu cầu thực tế.
6.5.Nghiên cứu cơ sở khoa học để sửa đổi bổ sung quy phạm pḥng chống sét đang áp dụng.

 

7. B¸o c¸o tæng hîp: PhÇn nµy tr×nh bµy b¸o c¸o kƠt qu¶ chung cña ®̉ tµi  

 

 

 
Pḥng Vật lư Khí quyển, Viện Vật lư Địa cầu  Tel:  7562801  Fax: 8364696 Email: nxanh@ijp.ncst.ac.vn