Nghin cứu dng st v đề xuất cc giải php phng chống
Trang chủ  
Giới thiệu  
Nội dung nghin cứu  
Thiết bị nghin cứu dng st  
Về cc phương php phng chống st  
Thiết bị chống st  
Kiến thức phổ thng về dng st  
Quy tắc chống st bảo vệ con người  
Diễn đn  
Cơ sở dữ liệu về dng st  
Ti liệu tham khảo  
   

Phn loi ti liu v s liu

1.Lin quan n x l s liu ngy dng gi dng, kh hu, synop, d bo dng, a hnh, i lu, m hnh s.

 

2. Lin quan n nh my v tinh, nhTRMM, raa.

 3.  Lin quan n x l s liu phng in:bin thin st trong cn dng theo khng gian thi gian, c im thit b nh v st, c im sng in t tia st, hiu ng suman, sprite, c im st trong cc cn dng khc nhau, mt st
    
4. Lin quan n  phng chng st: cc quy phm chng st, tng thch in t, cc bi bo v thc hin chng st cho cc i tng khc nhau, my o in tr t, thit b chng st, thng s chun tia st...      

5. Lin quan n gii  php  k thut : c s d liu, GIS, Map ifno, HDF, x l s liu thng k, mng thn kinh, matlab, phure, wavelet, Visual C++, Mapbasic.

6. Lin quan n in t ni chung: chuyn i ADC, thit k mch...

7.

8. Cc sn phm ca mnh: bo co, bi bo

9. Cc sch v vt l, ton

10. Lin quan n ti chnh, hp ng,ha n,  nghim thu ti

 

 

 

 

 


 

Phng Vật l Kh quyển, Viện Vật l Địa cầu  Tel:  7562801  Fax: 8364696 Email:nxanh@igp.ncst.ac.vn