Vietnamese-VNEnglish (UK)

                                               VIỆN HÀN LÂM                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                     KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU 

                                                Số: 408/TB-VLĐC                                                                                    Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015 

 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CỦA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Sau khi tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham gia xét tuyển vào ngày 28/7/2015 và tổng hợp kết quả xét tuyển, ngày 14/8/2015, Hội đồng xét tuyển viên chức của Viện Vật lý Địa cầu đã họp thông qua tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức của Viện. Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Viện Vật lý Địa cầu trân trọng thông báo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức trong Phiếu tổng hợp đính kèm.

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Viện Vật lý Địa cầu trân trọng thông báo:  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng xét tuyển công bố công khai và gửi kết quả xét tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả xét tuyển. Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian này.

- Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Viện Vật lý Địa cầu, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. Hội đồng xét tuyển viên chức của Viện Vật lý Địa cầu sẽ tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

- Việc phúc khảo chỉ xem xét lại việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp để làm cơ sở tổng hợp kết quả xét tuyển của thí sinh.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

Xin trân trọng thông báo ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG 

- Niêm yết công khai tại trụ sở Viện VLĐC;                                                                                                        (đã ký)

- Trang thông tin điện tử Viện VLĐC;

- Lưu: VT,QLTH.                                                                                                                                        Nguyễn Xuân Anh 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy