Vietnamese-VNEnglish (UK)

                                  VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015 

 

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 

(Kèm theo Thông báo số 408/TB-VLĐC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Viện Vật lý Địa cầu)

 

Vị trí việc làm, số lượng viên chức cần tuyển;

Họ và tên thí sinh tham gia xét tuyển

Điểm học tập

(HS 1)

Điểm tổng nghiệp (HS1)

Điểm phỏng vấn

(HS 2)

Tổng số điểm

Kết quả xét tuyển viên chức

I

Vị trí việc làm: Nghiên cứu địa động lực và lập trình tính toán; tuyển 01 NCV

         
 

1

Cao Đình Trọng

86.67(*)

 

72.00

317.34

Trúng tuyển

II

VỊ trí việc làm: Nghiên cứu trường địa từ và biến thiên từ; tuyển 01 NCV

         
 

1

Đào Trọng Quyền

71.90

80.00

89.25

330.40

Trúng tuyển

III

Vị trí việc làm: Nghiên cứu khí quyển và ứng dụng; tuyển 02 NCV

         
 

1

Đặng Thị Bích Hợp

100.00

100.000

93.00

386.00

Trúng tuyển

 

2

Đỗ Ngọc Thúy

84.81

85.00

83.67

337.15

Trúng tuyển

 

3

Nguyễn Đắc Lộc

77.07

87.00

82.00

328.07

 

IV

Vị trí việc làm: Trực ca, làm việc tại Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần; tuyển 01 NCV

         
 

1

Nguyễn Trung Tâm

61.40

90.00

88.00

327.40

Trúng tuyển

V

Vị trí việc làm: Nghiên cứu, quan trác động đất làm việc tại Nha Trang; tuyển 01 NCV

         
 

1

Lê Quang Hiệp

71.13

60.00

95.40

321.93

Trúng tuyển

VI

Vị trí việc làm: Nghiên cứu các phương pháp tính toán số phục vụ mô hình hóa và mô phỏng các quá trình lan truyền sóng địa chấn; tuyển 01 NCV

         
 

1

Vũ Thị Hoãn

73.36

100.00

68.70

312.76

 
 

2

Vi Văn Vững

71.02

100.00

96.30

363.62

Trúng tuyển

 

Ghi chú: (*): đào tạo theo hệ thống tín chỉ, điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, tính HS 2

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy