Vietnamese-VNEnglish (UK)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO

 

 Tải bản kết quả (.pdf) Tại đây! 

Vị trí việc làm, số lượng viên chức cần tuyển;

Họ và tên thí sinh tham gia xét tuyển

Điểm học tập

(HS 1)

Điểm tốt nghiệp

(HS 1)

Điểm

phỏng vấn

(HS 2)

Tổng số điểm

Kết quả xét tuyển viên chức

I

Vị trí việc làm: Nghiên cứu điện ly;

Tuyển 01 NCV

79,20 (*)

 

96,33

351,06

Trúng tuyển

 

1

Lương Thị Ngọc

         

II

Vị trí việc làm: Nghiên cứu triển khai ứng dụng địa vật lý lỗ khoan, địa vật lý môi trường;

Tuyển 01 NCV

         
 

1

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào vị trí việc làm này có đơn xin không tham gia xét tuyển biên chế

         

Ghi chú: (*): đào tạo theo hệ thống tín chỉ, điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, tính HS 2

Ban tin tức, Viện Vật lý Địa cầu.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy