Vietnamese-VNEnglish (UK)

Banner tet 2023

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

 

Số: 407 /KH-VHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 17  tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

           Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạch tố chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH

          - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động trong toàn Viện nhằm nâng cao nhân thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp pháp luật;

          - Xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội ở các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; 

           - Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... tạo động lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

          a) Đăng tải toàn văn Hiến pháp và tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp trên Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Viện hàn Lâm. 

          - Cơ quan thực hiện: Văn phòng (P.Tổng hợp và Pháp chế), Trung tâm Tin học và Tính toán, các đơn vị giúp việc Chủ tịch Vireenjm các đơn vị thuộc Viện hàn Lâm.

          - Thời gian thực hiện: năm 2014.

          b) Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biện nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

          - Cơ quan chủ trì: Văn phòng (P.Tổng hợp - Pháp chế).

          - Cơ quan thực hiện: 

          + Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chỉ đạo chuyển khai thi hành Hiến pháp tại Công văn 18-CV/ĐUVHL ngày 10/2/2014;

          + Các cơ quan, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình; 

          + Nhà xuất bản, Trung tâm Thông tin tư liệu chủ động đăng tải, đưa tin phổ biến sâu rộng về nội dung của Hiến pháp. 

          - Thời gian thực hiện: Tập trung trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

           c) Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Bộ Tư pháp tổ chức để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp. 

          - Cơ quan chủ trì: Văn phòng

          - Cơ quan phối hợp: Công đoàn, Đoàn thanh niên, các cơ quan, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm. 

           d) Tổ chức nghiên cứu, tọa đàm về những nội dung của Hiến pháp có liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ.

           Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm tổ chức nghiên cứu khoa học về những nội dung của Hiến pháp có liên quan đến nội dung quản lý thuộc pham vi trách nhiệm của đơn vị mình.

          - Thời gian thục hiện: năm 2014 và các năm tiếp theo.

 2. Tổ chức rà soát, lập danh sách mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp

          - Cơ quan chủ trì: Văn phòng 

          - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. 

          - Thời gian thực hiện: Theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Viện Hàn lâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi về Văn phòng để tổng hợp. 

           2. Kinh phí thực hiện: 

           - Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng tham mưu cho chủ tịch Viện để bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

           - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

          3. Văn phòng chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch Viện về các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm;

- Đảng ủy Viện Hàn lâm;

- Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;

- Lưu: VT, VP(THPC).

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 Châu Văn Minh

Chi tiết...

Lời hay ý đẹp

Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. Tác giả: Niels Bohr
Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Tác giả: Will Durant
Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. Tác giả: Will Durant
Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi. Tác giả: Elbert Hubbard
Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau. Tác giả: Albert Einstein
Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. Tác giả: Niels Bohr
Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó. Tác giả: Albert Einstein
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Tác giả: Henri Frederic Amiel
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Tác giả: Albert Einstein
Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể. Tác giả: Denis Diderot
Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. Tác giả: Horace Walpole
    Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng - G. Perelman
Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. Tác giả: Jean Jacques Rousseau
Càng dành nhiều thời gian cho toán học, tôi càng cảm thấy hứng thú với nó. Tác giả: Maryam Mirzakhani
Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng. Tác giả: Denis Diderot
Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng. Tác giả: G. Perelman
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Tác giả: Albert Einstein

Liên kết

Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

1664563
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
313
5713
313
7233

Server Time: 2023-02-06 16:00:39

Đang có 115 khách và không thành viên đang online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy